4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Όλες οι ομάδες του διαγωνισμού, μαθητές και εισηγητές, παραλαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και σε περίπτωση βράβευσης τους, την αντίστοιχη βεβαίωση για το βιογραφικό τους σημείωμα και οιαδήποτε χρήση, καθώς και χρηματικά έπαθλα (βλ. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), μετά την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με στοιχεία Φ15 / 150821 / Δ2 της 5ης Νοεμβρίου 2020, ανακοινώνει εκ νέου την έναρξη του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού με θέμα: « Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγή .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2022-2023. Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΦ θα έχει υποστηρικτικό ρόλο συμβούλου για όποιες ομάδες το επιθυμούν ή κριθεί απαραίτητο. Webinar με πάνελ Ερευνητών και Πανεπιστημιακών εξειδικευμένων σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

1. ΣΚΟΠΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ε.Ε.Φ. με την διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού αποσκοπεί στην αφύπνιση των σπουδαστών της Δευτεροβάθμιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης και των σπουδαστών των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώρας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και την παραγωγή ενέργειας με μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επιθυμούμε η συμμετοχή στον διαγωνισμό να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας φέρνοντας σε άμεση επαφή την επιστημονική κοινότητα σε θέματα καθαρής ενέργειας με τους νέους, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης αλλά και τον εμπλουτισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων με νέες ιδέες.

Αυτός ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους που φοιτούν στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση Πανελλαδικά και έχει ως στόχο την παρουσίαση και την υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων οι οποίες προάγουν τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης ( Sustainable Development Goals - SDGs ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) όπως συνοπτικά περιγράφεται στην επόμενη ενότητα « 2. Ιστορικά Δεδομένα ».

Η διεξαγωγή του πραγματοποιείται με την δημιουργία ομάδων εργασίας σπουδαστών Γυμνασίων, Λυκείων και Φοιτητών ΙΕΚ. Εξαιρούνται οι Φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε παρόμοιο διαγωνισμό της ΕΕΦ που θα απευθύνεται σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Συντονιστές στην διεξαγωγή είναι οι καθηγητές Φυσικής ή άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ΙΕΚ με ερευνητική δραστηριότητα που συνάδει με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός επιδιώκει την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την μείωση των βλαβερών ρυπογόνων εκπομπών και την ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εθνική κλίμακα.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όρισε ένα σύνολο 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).

Το νέο αυτό σχέδιο με την ονομασία « Σχέδιο 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη », έχει ως σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας σε οποιαδήποτε μορφή της, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και την ευημερία του πλανήτη.

Ο 7ος Στόχος (SDG7) του σχεδίου αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσβασης στην φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους μέχρι το 2030. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει μερικές από τις ακόλουθες ενότητες:

Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

Σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

Διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία καθαρής ενέργειας-συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων-και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης τους.

3. ΣΤΟΧΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την δημιουργική κινητοποίηση των νέων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διάθεση πόρων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα, προς όλες τις τοπικές κοινότητες Πανελλαδικά με απώτερο στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Καθαρής Ενέργειας για όλους.

Κάποιες από τις δράσεις που υπηρετούν τον σκοπό αυτό είναι οι παρακάτω:

Αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Επίτευξη εξοικονόμησης (μείωση) της κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr) με την παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων ή και των υποδομών τους.

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κ.α.)

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέσω κανόνων Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και χρήσης Παθητικών Συστημάτων.

Αποθήκευση Καθαρής Ενέργειας (αντησιοταμίευση, κυψέλες καυσίμου κ.α.)

Λειτουργία Υβριδικών Συστημάτων

Οργάνωση και λειτουργία “Ενεργειακών Κοινοτήτων” και ενεργοποίηση του θεσμού του ενεργειακά υπεύθυνου σε ενεργοβόρες δομές (μεγάλα κτίρια, συμπλέγματα κτιρίων, κ.α.)

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Οι εργασίες των διαγωνιζομένων ομάδων σπουδαστών θα πρέπει να αφορούν έξυπνους και λειτουργικούς τρόπους ή τεχνολογίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εφαρμόζονται στη χώρα μας, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τρόπους ή τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης όπως π.χ οι ηλιακές θερμικές και ηλεκτρικές διατάξεις καθώς και οι μικρού μεγέθους ανεμογεννήτριες. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

Α. Φάση Οι ομάδες δηλώνουν συμμέτοχη αποστέλλοντας την περίληψη του θέματος που θα αναπτύξουν αναφέροντας συνοπτικά τα βασικά σημεία της πρότασης τους τα οποία είναι τα παρακάτω:

 • Συνοπτική περιγραφή του έργου. Η περίληψη θα πρέπει να αναπτύσσεται σε 250-300 λέξεις.
 • Σύνδεση της ιδέας με μία τουλάχιστον από τις ενότητες του SDG7.
 • Αντικειμενικούς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Επαφή και δήλωση ενδιαφέροντος από δημόσιους φορείς (τον Δήμο, κυρίως αν αναφερθείτε σε κτίριο της κυριότητας του)
 • Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης (σε επίπεδο προθέσεων αρχικά).
 • Αποστολή της αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένη (δείτε παρακάτω την αίτηση)

Β. Φάση του Διαγωνισμού ακολουθεί η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης:

 • Λεπτομερής περιγραφή του έργου με μορφή εργασίας. Η εργασία να αναπτύσσεται σε 1.500 λέξεις (ελάχιστο όριο)
 • Λήψη μετρήσεων πριν και στο τέλος των εργασιών (εκτιμήσεις)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Κατασκευαστική μελέτη
 • Χρονοδιάγραμμα εργασιών
 • Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης.
 • Επιστολές στήριξης (οικονομικής ή/και τεχνικής) από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.

5. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ και ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Για τις ανάγκες προώθησης και ανάδειξης του Διαγωνισμού η Ε.Ε.Φ. θα διατηρεί στον ιστότοπο (website) της ( www.eef.gr ) ενότητα προβολής του διαγωνισμού και υλικού που σχετίζονται με αυτόν.

Επίσης, θα υπάρχουν παρουσιάσεις με ομιλίες και βίντεο-προβολές σχετικά με τον διαγωνισμό και την επέκτασή του σε όλη την ελλαδική επικράτεια, σε συνεργασία πάντα με διακεκριμένους ομιλητές.

Παράλληλα, θα γίνονται σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Ε.Φ. κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι ομάδες, θα κληθούν να δημιουργήσουν προφίλ της πρότασης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.) στα πλαίσια προβολής και ανάδειξης της πρότασης τους και των δράσεων τους.

6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ( Βεβαιώσεις Συμμετοχής και Χρηματικά Έπαθλα )

Για τους επιλαχόντες του διαγωνισμού θα διοργανωθούν επισκέψεις σε ενεργειακά πάρκα και πρότυπες μονάδες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με σκοπό την άμεση επαφή, ενημέρωση και συζήτηση των νέων με τους ειδικούς του κλάδου.

Εκπρόσωποι των βραβευμένων Ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και ανάληψης κοινής δράσης με ομάδες από άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως τον Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου - Black Sea Economic Cooperation (BSEC), την Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την επίδραση/αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα0020- United Nations Academia Impact (UNAI), Βιώσιμη Ανάπτυξη Στόχος Αρ. 7 - Sustainable Development Goal No. 7 (SDG7), Πρόγραμμα για το Περιβάλλον του ΟΗΕ – United Nations Environment Programme (UNEP), κλπ., με την προϋπόθεση εξασφάλισης των αναγκαίων δαπανών από εθνικές χορηγίες ή διεθνή προγράμματα.

Βραβευμένα Σχέδια Δράσης και Αποτελέσματα Μείωσης Εκπομπών των υλοποιημένων προτάσεων θα διαχέονται στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, μέσω του BSEC – GEN και διεθνώς μέσω του UNAI Hub SDG7.

Για τους συντονιστές των ομάδων, καθηγητές, διευθυντές του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Όλες οι ομάδες του διαγωνισμού, σπουδαστές και εισηγητές, παραλαμβάνουν αντίστοιχα βεβαίωση συμμετοχής και σε περίπτωση βράβευσης τους το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Οι συμμετοχές των Γυμνασίων και οι συμμετοχές των Λυκείων/Τεχνικών Σχολών θα αξιολογούνται από κοινού. Τα τρία καλύτερα έργα των σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης θα επιβραβευτούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής και θα απονεμηθούν συνολικά 3 βραβεία, με τη μορφή χρηματικών επάθλων, ως εξής:

Πρώτο βραβείο:300 ευρώ

Δεύτερο βραβείο: 200 ευρώ

Τρίτο βραβείο: 100 ευρώ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών είναι τα εξής:

• Δομή και παρουσίαση (10%)

Τα έργα/εργασίες των μαθητών θα υποβάλλονται με τη μορφή μελέτης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη δομή, συνέχεια, συνοχή και κατάλληλη παρουσίαση του θέματος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι και κατανοητοί οι στόχοι της μελέτης, οι εργασίες που έχουν γίνει από τους μαθητές και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί.

• Αρτιότητα και περιεχόμενο (10%)

Η μελέτη θα αξιολογείται ανάλογα με την αρτιότητα του περιεχομένου της, το βαθμό εμβάθυνσης/εξέτασης όλων των πτυχών του υπό μελέτη θέματος, τις εργασίες που έχουν γίνει με σκοπό την επίτευξη των στόχων της μελέτης, τον τρόπο ανάλυσης των εργασιών που έχουν γίνει και το τρόπο ανάλυσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, τη γενικότερη ορθότητα και σαφήνεια του περιεχομένου κ.α. ούτως ώστε να δίδεται μια σωστή, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη περιγραφή του όλου έργου.

• Πρωτοτυπία (30%)

Σημαντικό κριτήριο θα αποτελεί η πρωτοτυπία των έργων /εργασιών, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη εργασιών που έχουν γίνει από μαθητές στο παρελθόν, έτσι ώστε να προωθηθούν και να υλοποιηθούν νέες, έξυπνες και λειτουργικές ιδέες των μαθητών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ).

• Σπουδαιότητα/χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων λειτουργικότητα σε περίπτωση πειραματικών εφαρμογών) (25%) Μεγάλη σημασία θα αποδίδεται στα αποτελέσματα και συμπεράσματα των μελετών και τη σπουδαιότητα τους. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο να αποδίδουν την σημασία του έργου και τη χρησιμότητα του στην εφαρμογή και προώθηση των ΑΠΕ ή της ΕΞΕ. Σε περίπτωση υλοποίησης πειραματικών εφαρμογών, πέραν των συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων θα αξιολογείται και η λειτουργικότητα του έργου.

• Προβολή έργου/εργασία και των αποτελεσμάτων του στην τοπική κοινότητα και τρόποι ευρύτερης προβολής (25%)

Σημασία δίδεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους προβλήθηκε το έργο των μαθητών και τα αποτελέσματά του στην τοπική κοινωνία, περιλαμβανομένων και των τρόπων εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στην υλοποίηση του έργου/εργασία. Θα αξιολογούνται επίσης οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές επέλεξαν να δώσουν μεγαλύτερη προβολή του έργου στην ευρύτερη κοινωνία. Στόχος και εδώ είναι μέσω προβολής του έργου/εργασίας των μαθητών να γίνει ευαισθητοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων πολιτών για τις ΑΠΕ ή την ΕΞΕ.

7. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………………………………….......

Δ/ΝΣΗ/Τ.Κ. …………………………………………………………………………...

ΠΟΛΗ / ΝΟΜΟΣ…………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ …………………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………………………………....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ………….............................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ............................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (προσωπικό) ……………………………………………………......

E-MAIL (προσωπικό) …………………………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. …………………………………..

2. …………………………………..

3……………………………………

4…………………………………....

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δηλώσεις συμμετοχής με περίληψη έως παράταση έως 20 Φεβρουαρίου 2023
 • Καταληκτική ημ/νία υποβολής εργασιών 15 Απριλίου 2023 
 • Διαγωνισμός και παρουσίαση εργασιών Σάββατο 20 Μαϊου 2023 

Για την υποβολή της συμμετοχής σας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής.
 2. Περίληψη εργασίας.
 3. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: cleanenergy.eef@gmail.com, με τίτλο: Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό: « Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής »

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον 3ο Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο (website) της Ε.Ε.Φ. https://www.eef.gr ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ε.Ε.Φ. στα τηλέφωνα: 210-3635701 & 210-3610690, καθημερινά 10:00 - 14:00 κ. Χρήστο Παπαγεωργίου, είτε με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (συντονισμός) την κα. Ειρήνη Μαστοροπούλου κιν. 694-2588704 (καθημερινά 18:00 - 20:00).

10. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια