Διαγωνισμός: Η Καθαρή Ενέργεια στη μάχη της Κλιματικής Αλλαγής

Διαγωνισμός: Η Καθαρή Ενέργεια στη μάχη της Κλιματικής Αλλαγής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

« Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποδέχθηκε μία ομάδα 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), που στοχεύουν στην εξαφάνιση της φτώχειας, στην προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ευημερίας για όλους στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξη με την ονομασία «Σχέδιο 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη». Σε αυτή την ομάδα κάθε ένας από τους 17 στόχους έχει τους ιδιαίτερους στόχους (συνολικά 169 επιμέρους στόχοι), που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030.
Ο Έβδομος Στόχος (SDG7) αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους, που αναφέρονται:
1) στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες,
2) στην σημαντική αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα,
3) στο διπλασιασμό του συνολικού ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
4) στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της προηγμένης και καθαρότερης τεχνολογίας ορυκτών καυσίμων και στην προώθηση επενδύσεων σε ενεργειακή υποδομή και τεχνολογία καθαρής ενέργειας και τέλος
5) στην επέκταση της τεχνολογίας των υποδομών και της αναβάθμισης για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων ενεργειακών υπηρεσιών σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αναπτυσσόμενες χώρες με κλειστή πρόσβαση, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παγκοσμίως αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας και της συμμετοχής του άνθρακα και των υγρών καυσίμων στις ανθρωπογενείς εκπομπές GHG, η προώθηση του SDG7, στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση ΑΠΕ, βιοκαυσίμων και φυσικού αερίου, αποτελεί το κύριο μέσο για την κορύφωση των εκπομπών GHG στο προσεχές μέλλον και μείωση του ρυθμού αύξησης της Κλιματικής Αλλαγής.
Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό εκπομπών που προήλθε από τον τομέα ενέργειας στην Ελλάδα το 2015 ήταν 74.2% ενώ στην Ε.Ε. 78%.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργική και καινοτόμος κινητοποίηση των νέων, σε εθνική και διεθνή κλίμακα, σε δράσεις προώθησης του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7), που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του Ακαδημαϊκού Κόμβου του Ο.Η.Ε. για τον SDG7 (United Nations Academic Impact Hub for SDG7) και οδηγούν σε μετρήσιμες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).
Ως τελικώς επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η «αύξηση της φιλοδοξίας» των τοπικών κοινωνιών για επιτάχυνση του «πράσινου» μετασχηματισμού των τοπικών οικονομιών (SDG7), ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και υποστήριξης των προσπαθειών αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής (SDG13).
ΣΤΟΧΟΙ
Ο Διαγωνισμός, με την συνδρομή των συμμετεχουσών ομάδων, επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους, με την συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης:
1.    Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και ιδιωτικών κτιρίων, σε στάθμη «ευφυούς κτιρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» (Smart Zero Energy Building, SZEB),
2.    Την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας (Energy Poverty) με βιώσιμο τρόπο, με χρήση «ευφυών συστημάτων»,
3.    Την αλλαγή χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε Φυσικό Αέριο και ΑΠΕ,
4.    Την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με LED,
5.    Την εισαγωγή καινοτόμων «ευφυών συστημάτων» ενεργειακής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις των Δήμων και των Περιφερειών.
ΔΡΑΣΕΙΣ
●    Κατάρτιση συντονιστών σε θέματα «Πράσινης Ενεργειακής Πολιτικής». Συντονιστές θα είναι καθηγητές Φυσικής, που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τους προαναφερθέντες στόχους του διαγωνισμού.
●    Συγκρότηση, οργάνωση και ενεργοποίηση ομάδων νέων (μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου/φοιτητών/σπουδαστών) σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και τις τοπικές Δημοτικές Αρχές. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες (συντονιστές, μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές).
●    Συγκρότηση ομάδων «αριστείας» από τις συμμετέχουσες ομάδες.
●    Ευαισθητοποίηση τοπικών κοινωνιών (Δημοτικές αρχές) στην ανάληψη δράσεων για τον SDG7, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των ομάδων, που μετέχουν στον διαγωνισμό.
●    Διάχυση τεχνογνωσίας για τον SDG7 από τις δραστηριότητες των ομάδων, που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες.
●    Μετρήσιμες μειώσεις εκπομπών GHG ως αποτέλεσμα των σχεδίων δράσεις των ομάδων.
●    Ενίσχυση προσπαθειών μεταφοράς τεχνογνωσίας και πόρων από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα προς κοινωνικές ομάδες που στερούνται δυνατοτήτων πρόσβασης σε υπηρεσίες Καθαρής Ενέργειας.
●    Συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό (EU, BSEC) και διεθνές επίπεδο (UNAI) για την προώθηση του SDG7, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες χωρών με αναπτυσσόμενες και υπό-ανάπτυξη οικονομίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού ανήκει στην ΕΕΦ η οποία ορίζει και την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΟΕΔ) στην οποία μετέχει και ένα μέλος από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την διπλή ιδιότητα του τελευταίου ως συντονιστή του Δικτύου για την πράσινη ενέργεια του BSEC (BSEC – GEN) και του UNAI.
Η ΟΕΔ έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων των αναγκαίων δραστηριοτήτων στα πλαίσια των εντολών και εξουσιοδοτήσεων από την ΕΕΦ σε εθνική κλίμακα.
Η ΟΕΔ στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων από την ΕΕΦ συνεργάζεται με τον UNAI για τα θέματα προβολής και συνεργασίας σε περιφερειακή (EU, BSEC) και διεθνή κλίμακα (UNAI).
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΟΜΗ

Η ΕΕΦ ορίζει την ΟΕΔ αποτελούμενη από τέσσερα μέλη της και ένα μέλος υποδεικνυόμενο από το ΚΕΠΑ. Ορίζει και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Η ΕΕΦ εξασφαλίζει: i) δηλώσεις συμμετοχής και υποστήριξης των Δημοτικών Αρχών, στους Δήμους των οποίων θα αναπτυχθούν τα σχέδια δράσης των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ii) αν αυτό είναι αναγκαίο, άδειες διενέργειας του διαγωνισμού από τις εκπαιδευτικές αρχές (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
H ΟΕΔ, σε συνεργασία με την ΕΕΦ, καταρτίζει Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΕΕΔ) που είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών του διαγωνισμού.
Η ΟΕΔ καταρτίζει ένα ανοιχτό σε συμμετοχές κατάλογο συμμετοχών και αποστέλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης των ομάδων νέων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
Η ΟΕΔ συλλέγει, εγκρίνει και ανακοινώνει τις ομάδες, που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό καθώς και τους γενικούς στόχους που κάθε ομάδα θα επιδιώξει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Η ΟΕΔ ζητά την υπόδειξη των συμμετεχόντων από τους Συντονιστές των ομάδων, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην «Ομάδα Αριστείας του Διαγωνισμού». Η ΟΕΔ σε συνεργασία με την ΕΕΔ ανακοινώνει το πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας, τα θέματα για τα οποία θα υποβληθούν προτάσεις από τους συμμετέχοντες στην «Ομάδα Αριστείας», ανακοινώνει τα αποτελέσματα καθώς και τα βραβεία αριστείας, που θα απονείμει στις προτάσεις που διακρίθηκαν.
Η ΟΕΔ συγκροτεί την ομάδα κατάρτισης και ενημέρωσης των Συντονιστών σε θέματα της επιλογής τους και τα οποία σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του UNAI Hub SDG7.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
1.    Αρχική και τακτικές συναντήσεις Συντονιστών των συμμετεχουσών ομάδων
2.    Τηλεδιασκέψεις μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους Συντονιστές
3.    Οργάνωση περιοδικών webinars για τις θεματικές ανάγκες των συμμετεχουσών ομάδων
4.    Οργάνωση εξειδικευμένων webinars για τις ανάγκες της «Ομάδος Αριστείας» των νέων
5.    Ετήσια «Θερινά Σχολεία» για την προαγωγή των στόχων του διαγωνισμού
6.    Ειδικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, ημερίδες, κλπ.) στα πλαίσια του διαγωνισμού.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες που αντιστοιχούν στις δύο φάσεις του διαγωνισμού: α) αυτής της προετοιμασίας και κατάρτισης ενός πλήρους και υλοποιήσιμου σχεδίου δράσης, υποστηριζόμενου από τον αντίστοιχο Δήμο ή Περιφέρεια (πρώτη φάση) και β) αυτής της υλοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης, εκφρασμένων σε ποσότητες μείωσης εκπομπών CO2, όπως προσδιορίζεται στο κεφάλαιο των κανόνων συμμετοχής του διαγωνισμού (δεύτερη φάση).
Υποψήφια προς αξιολόγηση σχέδια δράσης (πρώτη φάση) πρέπει να περιέχουν επιστολές τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης από την αντίστοιχη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος ή Περιφέρεια) και εάν αυτό είναι δυνατόν από τοπικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.
Για κάθε πρόταση με επιτυχή εκπλήρωση των όρων του διαγωνισμού εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΟΕΔ).
Στο τέλος της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού η ΟΕΔ ανακοινώνει τις τρεις καλύτερες ομάδες Γυμνασίου και τρεις Λυκείου, καθώς και τα αντίστοιχα οικονομικά έπαθλα που ενδέχεται να αθλοθετηθούν από χορηγούς.
Για τις Ομάδες και τους Συντονιστές που θα βραβεύονται θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στα «Θερινά Σχολεία» του Διαγωνισμού.
Βραβευμένα Σχέδια Δράσης (πρώτη φάση) και Αποτελέσματα Μείωσης Εκπομπών των υλοποιημένων Σχεδίων Δράσης (δεύτερη φάση) θα διαχέονται στις χώρες του Εύξεινου Πόντου μέσω του BSEC – GEN και διεθνώς μέσω του UNAI Hub SDG7.
Εκπρόσωποι των βραβευμένων Ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και ανάληψης κοινής δράσης με ομάδες από άλλους διεθνείς οργανισμούς (BSEC, UNAI hub SDG7, UNEP, κλπ.), με την προϋπόθεση εξασφάλισης των αναγκαίων δαπανών από εθνικές χορηγίες ή διεθνή προγράμματα.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ΕΕΦ καλεί τα μέλη της στη Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση να δηλώσουν συμμετοχή στην ΟΕΔ, ως Συντονιστές των ομάδων νέων που αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν στους Δήμους, τις Περιφέρειες ή στους χώρους εργασίας τους.
Η ΟΕΔ εξετάζει και συγκροτεί ένα αρχικό κατάλογο Συντονιστών στους οποίους προωθεί το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό.
Ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό καταρτίζουν και υποβάλουν «Φάκελο Συμμετοχής» που περιέχει:
1.    Κατάλογο με τα ονόματα και τα e-mail των συμμετεχόντων, μαζί με δηλώσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα είναι επτά.
2.    Περιγραφή του έργου για το οποίο επιθυμούν να διαγωνιστούν. Το έργο πρέπει να περιλαμβάνεται σε έναν (1) από τους πέντε (5) στόχους του διαγωνισμού.
3.    Επιστολές έγκρισης και υποστήριξης του προτεινόμενου έργου από τις αρμόδιες αρχές, τον Δήμο ή την Περιφέρεια αν πρόκειται για δημόσιο κτήριο, τις Πρυτανικές αρχές αν πρόκειται για ΑΕΙ και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου αν πρόκειται για Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
4.    Επιστολή αποδοχής διάχυσης των αποτελεσμάτων σε εθνική και διεθνή κλίμακα, δημοσιοποίησης των ονομάτων των συμμετεχόντων και συμμετοχής τους σε διεθνείς δραστηριότητες.
5.    Περιγραφή του τρόπου διάχυσης των προσπαθειών υλοποίησης του προτεινόμενου έργου στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Δικτύωσης (Ιστοσελίδα, Social Media, κλπ.)
6.    Επιστολές υποστήριξης από τοπικούς οικονομικούς, εμπορικούς και κατασκευαστικούς παράγοντες με έμφαση στην εξασφάλιση χορηγιών για την αντιμετώπιση των αναγκών της Ομάδος και του Διαγωνισμού.
7.    Ενδεχόμενες χορηγίες θεσμοθέτησης βραβείων για τοπικές ομάδες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένες επιστολές (Γριβαίων 6, 10680 - Αθήνα) και ηλεκτρονικώς (info@eef.gr) προς την ΕΕΦ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης.
ΔΟΜΗ
Οι προτάσεις περιέχουν τα ακόλουθα μέρη:


ΜΕΡΟΣ Α
1.    Θεματική περιοχή έργου
2.    Τίτλο (Ελληνικά και Αγγλικά)
3.    Εκτεταμένη Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά) (1 σελίδα)
4.    Περιγραφή του έργου, των αντικειμενικών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων στη τοπική κοινωνία καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
5.    Παρουσίαση της ιδέας και της σύνδεσης της με τον SDG7 και άλλους ενδεχόμενους SDGs. Λεπτομερής περιγραφή του έργου. Προτεινόμενα στάδια υλοποίησης του. Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης.
ΜΕΡΟΣ Β
Παρουσίαση προτεινόμενων τρόπων διάχυσης γνώσεων, πολιτικών, αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, σχέδιο επαφών με δημοτικές αρχές, τοπικά εμπορικά και τεχνικά επιμελητήρια, κατασκευαστικές εταιρείες, γραφεία συμβούλων και επιχειρήσεις κατασκευαστικές επιχειρήσεις ΑΠΕ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ.
ΜΕΡΟΣ Γ
Επισυναπτόμενα έγγραφα:
Επιστολή υποστήριξης και συμμετοχής της τοπικής Δημοτικής Αρχής (ή Περιφέρειας), επιστολές έγκρισης δράσεων, έκφραση υποστήριξης από τοπικούς κοινωνικούς φορείς (χορηγίες, παροχή κατασκευαστικών υλικών, κλπ.), ενδεχόμενα συμφωνητικά συγκρότησης κοινοπρακτικών σχημάτων για την υλοποίηση των έργων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το κείμενο της πρότασης (εκτός των συνοδευτικών επιστολών και συμφωνητικών) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
    Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πλήρεις (με την πρόταση, τα ονόματα συμμετεχόντων και το καταθετήριο του δικαιώματος συμμετοχής από τον οικείο δήμο) μέχρι την Παρασκευή 1/11/2019. Στο ενδεχόμενο μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετοχών θα δοθεί παράταση δύο εβδομάδων.

Υπεύθυνος Διαγωνισμού: Παπαγεωργίου Χρήστος

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια