Σεμινάρια

Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης
Sep   2020
Info:
 • Sep   2020

 • Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Αίγινα
 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς

380 ευρώ για όσους πληρώσουν το ποσό εφάπαξ

 

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ161 και το ονοματεπώνυμό σας)

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

 Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00)
 Ο ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………
 

">

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης»

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

5ος Κύκλος

 Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

«Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης». με έναρξη τον Iανουάριο 2021  και λήξη το Σεπτέμβριο 2021

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

    Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
    Στελέχη της Διοίκησης
    Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
     Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

440 ώρες:

    - 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα
    - 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
    - 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση,παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων-Συνέδρια
   

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σάββατο κάθε μήνα(Σάββατο 10:00- 14:00)

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τo Σεπτέμβριο σε Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Αίγινα.
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου .

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
    Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
    Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
    Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
    Μορφές αξιολόγησης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

    Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
    Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
    Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
    Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
    Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
    Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
    Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
    Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
    Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
    Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ

    Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
    Διοίκηση με βάση στόχους
    Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
    Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (10 ώρες)

    Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
    Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
    Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
    Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
    Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
    Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
    Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
    Εσωτερική αξιολόγηση
    Εξωτερική αξιολόγηση
    Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
    Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
    Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Η έννοια της Αξιολόγησης
Μοντέλα Αξιολόγησης (Ι)
Μοντέλα Αξιολόγησης (ΙΙ)
Διαμορφωτική ή Ανακεφαλαιωτική Αξιολόγηση
 

Έναρξη: Ιανούαριος 2021 - Λήξη:Σεπτέμβριος  2021

Ειδικό Κόστος :   420 ευρώ 
 

380 ευρώ για όσους πληρώσουν το ποσό εφάπαξ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ161 και το ονοματεπώνυμό σας)

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

 Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00)
 Ο ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………
 

">

Ειδικό Κόστος :   420 ευρώ 
 

 

380 ευρώ για όσους πληρώσουν το ποσό εφάπαξ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ161 και το ονοματεπώνυμό σας)

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

 Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00)
 Ο ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………
 

">

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης»

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

5ος Κύκλος

 Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

«Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης». με έναρξη τον Iανουάριο 2021  και λήξη το Σεπτέμβριο 2021

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

    Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
    Στελέχη της Διοίκησης
    Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
    Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
     Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

440 ώρες:

    - 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα
    - 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
    - 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση,παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων-Συνέδρια
   

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σάββατο κάθε μήνα(Σάββατο 10:00- 14:00)

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τo Σεπτέμβριο σε Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Αίγινα.
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου .

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
    Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
    Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
    Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
    Μορφές αξιολόγησης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

    Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
    Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
    Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
    Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
    Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
    Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
    Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
    Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
    Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
    Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
    Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ

    Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
    Διοίκηση με βάση στόχους
    Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
    Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (10 ώρες)

    Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
    Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
    Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
    Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
    Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
    Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
    Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
    Εσωτερική αξιολόγηση
    Εξωτερική αξιολόγηση
    Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
    Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
    Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Η έννοια της Αξιολόγησης
Μοντέλα Αξιολόγησης (Ι)
Μοντέλα Αξιολόγησης (ΙΙ)
Διαμορφωτική ή Ανακεφαλαιωτική Αξιολόγηση
 

Έναρξη: Ιανούαριος 2021 - Λήξη:Σεπτέμβριος  2021

Ειδικό Κόστος :   420 ευρώ 
 

380 ευρώ για όσους πληρώσουν το ποσό εφάπαξ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ161 και το ονοματεπώνυμό σας)

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

 Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00)
 Ο ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………
 
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location