Σεμινάρια

Επιμορφωττικό Πρόγραμμα 400 ωρών για Στελέχη Ξενάγησης

Επιμορφωττικό Πρόγραμμα 400 ωρών για Στελέχη Ξενάγησης
Mar   2020
Info:
 • Mar   2020

 •   ,
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Νέος κύκλος Σεμιναρίου
Προσεχώς


«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ»


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020–ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
         400 ΩΡΕΣ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
1.    Σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ.
2.    Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στο χώρο της ξενάγησης

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός  του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς στον κλάδο του τουρισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις γύρω  το επάγγελμα του ξεναγού. Τα μαθήματα επικεντρώνονται ακόμη στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την γνωριμίας με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών μονάδων, της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, των τεχνικών και μεθόδων ξενάγησης, της διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς τις κατηγορίες και τη μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεικτή μεθοδολογία μάθησης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

21 ώρες διδασκαλίας (3 ώρες/ενότητα) με τους εισηγητές, που παρακολουθούνται δια ζώσης στην έναρξη του προγράμματος.
63 ώρες διδασκαλίας(9 ώρες/ενότητα) με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ’ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
252ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας(36 ώρες/ενότητα)
90 ώρες για την εκπόνηση εργασίας.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
 (Σάββατο 10:00 - 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ και ΛΗΞΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  Βασικές έννοιες και αρχές τουριστικής βιομηχανίας.
Η ελληνική και διεθνής τουριστική αγορά.
Είδη και μορφές τουρισμού
2.  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τουρισμός και αειφορία.
Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οργάνωση ταξιδιών και άλλων εκδηλώσεων.
Τουριστικά γραφεία. Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων. Δικαιώματα καταναλωτή
4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Βασική Τουριστική νομοθεσία. Νομοθεσία του ξεναγού στην Ελλάδα. Καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Νομοθεσία των αρχαιοτέρων και νεότερων μνημείων.
Ο Αρχαιολογικός νόμος, Τουρισμός και κοινοτικό δίκαιο. Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανωμένα ταξίδια
5.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.  
Το κλίμα και ο ορυκτός πλούτος. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας
Νησιωτικότητα και Ορεινοί Όγκοι.
Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση
Μεγάλα αστικά κέντρα. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γενικές αρχές και διεθνείς κανόνες της δεοντολογίας προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών τόπων, μνημείων και συνόλων.
Νεότερη και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.
Ιστορία των Μουσείων Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στην Ελλάδα σήμερα. Μουσειακές συλλογές
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Κατηγορίες και μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων
Διαδρομική ξενάγηση-Μεθοδολογία, ανάλυση και οργάνωση διαδρομικών ξεναγήσεων. Επιλογή διαδρομικών θεμάτων- Μέσα έκφρασης του ξεναγού

Κόστος :600 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ
              500 : ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ
              450:ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ και για ανέργους.

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
 Αναστασία Γεώργα, τηλ: 210-3635701, (καθημερινές15:00-19:00).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,
e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο  στο  eefaxio@gmail.com
 Ειδικές τιμές:  Πολύτεκνοι -Α.Μ.Ε.Α

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………
Ε-ΜΑΙL: ………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ……………………………………………………………….

 

 

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location