ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Σωματείου αναγνωρισμένου με την υπ’ αριθμ. 5267/1930 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 8295/1939 και 7190/1962 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών και όπως τροποποιήθηκε στις 29/1/2023 με την υπ’ αριθμ. 183/2023 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 1:

Ιδρύεται σύλλογος των πτυχιούχων Φυσικών με έδρα την Αθήνα υπό τον τίτλο «Ένωση Ελλήνων Φυσικών».

Άρθρο 2:

Η Ένωση σκοπό έχει την προαγωγή και διάδοση στην Ελλάδα των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών αυτών, καθώς επίσης και την βελτίωση της θέσης των μελών αυτής μέσω του διαφωτισμού της κοινωνίας και της πολιτείας σχετικά με αυτά.

Άρθρο 3:

Ο σκοπός της Ένωσης επιδιώκεται: 1. Μέσω διαλέξεων 2. Μέσω κατάλληλων δημοσιευμάτων 3. Μέσω εκδόσεως περιοδικού και χρήσιμων βιβλίων 4. Μέσω επιστημονικών εκδρομών, συνεδρίων, επικοινωνίας με άλλους συλλόγους του εσωτερικού ή εξωτερικού επιδιώκοντας παρεμφερείς σκοπούς και με την αποστολή αντιπροσώπων σε σχετικά επιστημονικά ή και εκπαιδευτικά συνέδρια της αλλοδαπής, όπως και με κάθε άλλο νομίμως προσφερόμενο μέσον.

Άρθρο 4:

Τους πόρους της Ένωσης απαρτίζουν:

1. Οι τακτικές εισφορές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής.

2. Έσοδα που προκύπτουν από έκτακτους πόρους, μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα κέρδη που προέρχονται από το περιοδικό της Ένωσης ή των εκδιδόμενων από αυτήν βιβλίων

4. Τυχόν δωρεές που γίνονται προς την Ένωση από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, και από πάσης φύσεως νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα.

5. Έσοδα από επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης.

6. Έσοδα από συμμετοχή της Ένωσης σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή Διεθνή προγράμματα και διαγωνισμούς.

7. Επιχορηγήσεις και χορηγίες

8. Έσοδα από συνεργασίες πάσης φύσεως με Δημόσια ή Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ φορείς/ υπηρεσίες όλων των βαθμίδων, με επιχειρήσεις (βιομηχανικές , εμπορικές κ.α.), με πολιτιστικούς φορείς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5:

Τα μέλη τα οποία απαρτίζουν την Ένωση είναι τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται μετά από αίτησή τους και κατόπιν υποδείξεως δύο τακτικών μελών και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Πάντες οι Διδάσκοντες των τμημάτων Φυσικής των ανωτάτων σχολών της χώρας.

2. Πάντες οι πτυχιούχοι και διδάκτορες των τμημάτων Φυσικής των ανωτάτων σχολών της χώρας, όπως επίσης και ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

3. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων η δραστηριότητα αποδεδειγμένως ανήκει στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών.

Επίτιμα μέλη της Ένωσης εκλέγονται από το Δ.Σ. όσοι συντελούν στην επιτυχία του σκοπού της Ένωσης ή όσοι παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την προαγωγή των Φυσικών Επιστημών στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. Τα επίτιμα μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τον Νόμο, απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από αυτό της ψήφου.

Άρθρο 6:

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά και εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, τα οποία ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7:

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως και του να συζητούν τα αναγραφόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8:

Παύουν να είναι τακτικά μέλη της Ένωσης 1. όσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση και 2. όσοι καθυστερήσουν την καταβολή εισφοράς για περισσότερο από ένα έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ

Άρθρο 9:

Την Ένωση διοικεί 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο μέσω μυστικής ψηφοφορίας ανά διετία κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δέον είναι να αντιπροσωπεύονται οι απασχολούμενοι Φυσικοί στους διαφόρους τομείς της εθνικής δραστηριότητας.

Τα ευρισκόμενα στην επαρχία μέλη ψηφίζουν με ψηφοδέλτια καλώς σφραγισμένα και εγκαίρως αποστελλόμενα προς το Προεδρείο του Συλλόγου, το οποίο προειδοποιεί τα μέλη για την ημέρα των εκλογών, αποστέλλοντας τους και συνοπτική έκθεση πεπραγμένων.

Είναι δυνατόν οι εκλογές να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Κατά την εκλογή των τακτικών μελών του Συμβουλίου, τα 7 πρώτα επιλαχόντα μέλη είναι αναπληρωματικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

Άρθρο 10:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντος και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία του.

 

Άρθρο 11:

Για την καλύτερη προαγωγή των σκοπών της Ένωσης, το Δ.Σ. δύναται να συνιστά περιφερειακά παραρτήματα, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες. Κάθε παράρτημα διοικείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του παραρτήματος. Η επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντα εντός δέκα ημερών από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της. Ο Πρόεδρος του παραρτήματος ή άλλο μέλος της πενταμελούς επιτροπής μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. ειδικά για τον σκοπό αυτό, στην περίπτωση συζήτησης θεμάτων, τα οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι πόροι του παραρτήματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του. Το παράρτημα μπορεί να δαπανά έως το 70% των συνδρομών των μελών του. Τυχόν πλεόνασμα περιέρχεται στο κεντρικό ταμείο της Ένωσης κατά την λήξη κάθε διαχειριστικού έτους. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης δραστηριότητας του παραρτήματος, η οποία σχετίζεται με τους σκοπούς της Ένωσης, το Δ.Σ. δύναται να διαθέτει από τους δικούς του πόρους. Η σφραγίδα του παραρτήματος είναι κυκλική και φέρει την ένδειξη «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………» με την κεφαλή του Αριστοτέλους στο κέντρο.

Ομοίως το Δ.Σ. δύναται κατά την απόλυτη κρίση του, να ιδρύει ομάδες εντός της Ένωσης επιφορτισμένες με την προώθηση ειδικών θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς της Ένωσης. Οι ομάδες θα διέπονται από κανονισμό που θα ορίζει τις περιοχές δράσης τους και θα καθορίζεται από το Δ.Σ. Κάθε ομάδα εκλέγει επίσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Προεδρείο, στο οποίο μετέχει και ένα μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της ομάδας ενημερώνει το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του τμήματος.

Άρθρο 12:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και έχουν κύρος εάν στην συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον έξι από τα μέλη του. Στην ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αθήνα ή τον Πειραιά, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, διαγράφεται με απόφαση του Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό σε σειρά. Μετά από αίτηση τεσσάρων τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση εντός 48 ωρών.

Άρθρο 13:

Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, συγκαλεί τα Συνέδρια με απόφαση του Δ.Σ. και τις Συνελεύσεις και εκπροσωπεί την Ένωση απέναντι σε κάθε αρχή ή ιδιώτη. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος αποχωρήσει από το Συμβούλιο, τον αντικαθιστά ο εκλεγόμενος από τα μέλη του Δ. Συμβουλίου, μετά την συμπλήρωση του αριθμού τους από τους αναπληρωματικούς.

Άρθρο 14:

Όταν ο Πρόεδρος επιθυμεί να ομιλήσει στην Συνέλευση παραχωρεί την θέση του στον Αντιπρόεδρο και την αναλαμβάνει μετά την λήξη της ομιλίας του.

Άρθρο 15:

Ο Γενικός Γραμματέας, με την βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα, καταρτίζει μητρώο των τακτικών και επίτιμων μελών της Ένωσης, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και επιμελείται τα δημοσιεύματα της Ένωσης. Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από άλλο μέλος, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16:

Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία της Ένωσης, εισπράττει όλες τις οφειλές του ταμείου μέσω διπλότυπων αποδείξεων, πραγματοποιεί πληρωμές μετά από εντάλματα του Προέδρου και αποδείξεις, υποβάλλει στο Δ. Συμβούλιο εξαμηνιαία έκθεση της κατάστασης του ταμείου, καθώς και γενική έκθεση και απολογισμό στο τέλος της ετήσιας περιόδου. Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου, το οποίο φέρει την υπογραφή του Προέδρου και είναι σφραγισμένο με την σφραγίδα της Ένωσης και ευθύνεται προσωπικώς για κάθε δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει ένταλμα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζει κώλυμα, αναθέτει την εκπλήρωση των καθηκόντων του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με δική του ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17:

Οι συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συνελεύσεις συγκροτούνται μία φορά τον χρόνο, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτές, εκτός των άλλων θεμάτων που ορίζει το Δ.Σ., συζητείται και εγκρίνεται ο απολογισμός και προϋπολογισμός της Ένωσης. Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκροτούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, λόγω έκτακτης ανάγκης ή μετά από αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, τα οποία έχουν εκπληρωμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τον νόμο. Η πρόσκληση γίνεται με προσκλητήρια. Κατά τις έκτακτες συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα τα οποία περιέχονται στην πρόσκληση. Είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του Δ.Σ. εξ αποστάσεως.

 

Άρθρο 18:

Στις συνελεύσεις θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται το 1/3 των τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, οι συνελεύσεις συγκροτούνται πάλι μετά από 8 ημέρες, οπότε και έχουν απαρτία αν είναι παρόντα μέλη οποιουδήποτε αριθμού. Κατά τις αρχαιρεσίες τα ψηφοδέλτια συμβάλλουν στην απαρτία, όπως επίσης και οι αντιπρόσωποι των μελών στις άλλες συνεδρίες.

Άρθρο 19:

Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο τακτικός Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τους παρόντες Συμβούλους, αφού αναγνωσθούν και εγκριθούν από την Συνέλευση κατά την αμέσως επόμενη συνεδρία της.

Κατά τις Συνελεύσεις, τα απόντα μέλη της Ένωσης από την Επαρχία δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλα μέλη, με τις δέουσες εξουσιοδοτήσεις. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν τόσες ψήφους, όσα είναι τα μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν και την δική τους, με εξαίρεση την περίπτωση των αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με μυστική ψηφοφορία, για ζητήματα που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, διαδικασία από την οποία δεν εξαιρούνται τα μέλη που απαρτίζουν το Δ. Συμβούλιο. Οποιαδήποτε πρόταση αντιβαίνει προς αυτό δεν δύναται να υποβληθεί προς συζήτηση.

Άρθρο 20:

Στην Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται από τον Γραμματέα ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρινόμενη έκθεση πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος, από τον Ταμία ο απολογισμός του αυτού έτους και από τον εισηγητή της εξελεγκτικής επιτροπής η σχετική έκθεση της. Μετά την ανάγνωση και συζήτηση κάθε μίας από αυτές τις εκθέσεις εκλέγεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή για το νέο συλλογικό έτος. Κατά την ίδια συνεδρία αναγιγνώσκεται και η έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 11 του παρόντος.

Άρθρο 21:

Το κύρος των αποφάσεων των Συνελεύσεων δύναται να προσβληθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 101 του Α. Κώδικα.

Άρθρο 22:

Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή λόγω κατάργησης του άρθρου 10 του Νόμου 281/1914 περί Σωματείων από τον Αστικό Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 23:

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, αν αυτή αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα, η περιουσία αυτής περιέρχεται στην Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 24:

Τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ποια από τα μέσα, μέσω των οποίων επιδιώκεται ο σκοπός της Ένωσης, θα τεθούν σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διετή θητεία του.

Άρθρο 26:

Ο νέος Ταμίας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υποβάλλει κατάσταση όσων μελών της Ένωσης καθυστερούν τις συνδρομές, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει στα μέλη αυτά τις διατάξεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 27:

Το Δ.Σ. ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες, μεγάλους ευεργέτες, όσους προσφέρουν ανάλογα ποσά προς το ταμείο της Ένωσης. Τα ονόματα αυτά γνωστοποιούνται, με φροντίδα του Προέδρου, σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Άρθρο 28:

Κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 200 ευρώ από την περιουσία της Ένωσης κατατίθεται στο όνομα της Ένωσης από τον ταμία στην τράπεζα ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων ή των χρεογράφων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης.

Άρθρο 29:

Η Ένωση έχει σφραγίδα η οποία φέρει στο μέσον την προτομή του Αριστοτέλους και κυκλικά τις λέξεις Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 1930.

Άρθρο 30:

Η Γενική Συνέλευση δύναται να διαγράψει όσα μέλη της Ένωσης αποδειχθεί ότι με την δράση τους αντιστρατεύονται τον σκοπό της Ένωσης.

Άρθρο 31:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα μέσα προς περίθαλψη μελών της Ένωσης τα οποία καθίστανται ανίκανα ή ατυχήσαντα, ή τα μέλη των οικογενειών αυτών.

 

 

Άρθρο 32:

Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει, από όταν κυρωθούν τα πρακτικά που βεβαιώνουν την ψήφιση αυτού.

 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2023

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοδοσίου Ευστράτιος

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φιλντίσης Παναγιώτης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιτομενέας Στέφανος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κλειδέρη Παρασκευή

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βουρλιάς Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Κολέτσιος Γεώργιος

ΜΕΛΗ: Αθανασάκης Αρτέμιος

Ιακωβίδης Γεώργιος

Μιχαλούδης Απόστολος

 

Μουσάς Ξενοφών

Χασιακής Γεώργιος

 

 

Share this Post: