ΣΤΟΧΟΙ

Κύριοι Στόχοι της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών είναι:

Συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.

Αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών Φυσικών τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.

Φροντίδα για την κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών των Φυσικών Επιστημών αλλά και ανάπτυξη σχετικού κώδικα δεοντολογίας.

Καθιέρωση του σωματείου ως θεσμικού συμβουλευτικού φορέα απέναντι στην Πολιτεία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία.

Συμβολή στην εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με θέματα των Φυσικών Επιστημών.

Η διευκόλυνση της επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων, ιδρυμάτων και οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τη φυσική.

Συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό την προαγωγή της χρήσης των Επικοινωνιών και της Τεχνολογίας των Φυσικών Επιστημών.

Share this Post: