Επιστήμονες & Φιλόσοφοι που συναντώνται στα βιβλία φυσικής των Γενικών Λυκείων